Regler och villkor för användning

Regler för köp och försäljning av varor och integritetspolicy på onlineportalen portdoors.com

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa villkor för köp och försäljning av varor (hädanefter kallade "Reglerna"), efter godkännande av Köparen (efter att ha läst reglerna och markerat rutan "Jag har läst och godkänner Portdoors.coms regler"), är ett bindande juridiskt dokument från köparen och säljaren. rättigheter och skyldigheter, köp- och betalningsvillkor för varor, leverans- och returförfaranden, parternas ansvar och andra bestämmelser relaterade till köp och försäljning av varor i portdoors.com onlinebutik.
1.2. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra, ändra eller komplettera reglerna när som helst, med hänsyn till de krav som fastställs i lag. Köparen kommer inte att meddelas om några sådana ändringar, så det rekommenderas att du läser igenom användarvillkoren och sekretesspolicyn regelbundet. Om köparen inte samtycker till de ändrade reglerna är denne förbjuden att använda denna webbutik.
1.3. Du har rätt att köpa i vår e-butik:
1.3.1. arbetsföra fysiska personer, dvs. personer som har uppnått myndig ålder och vars kapacitet inte är begränsad genom domstolsbeslut;
1.3.2. minderåriga mellan fjorton och arton år, endast med samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare, såvida de inte är egenföretagare;
1.3.3. juridiska personer;
1.3.4. behöriga representanter för alla ovanstående personer.

2. Skydd av personuppgifter

2.1. All information relaterad till personuppgifter som är registrerad i onlinebutiken portdoors.com omfattas av Säljarens policy för skydd av personuppgifter, vars villkor är detaljerade i "Sekretesspolicyn" på webbplatsen. Köparen måste acceptera "Sekretesspolicyn" för att kunna registrera sig i portdoors.com onlinebutik.

3. Tidpunkten för ingående av köp- och försäljningsavtalet

3.1. Avtalet mellan Köparen och Säljaren anses ingått från det ögonblick då Köparen, efter att ha valt varan/varorna som ska köpas och bildat kundvagnen, klickar på länken "Betala".
3.2. Varje köp- och försäljningsavtal som ingås mellan Köparen och Säljaren registreras och lagras i portdoors.com-databasen.

4. Köparens rättigheter

4.1. Köparen har rätt att köpa varor i nätbutiken i enlighet med dessa regler och online shoppingcenter.
4.2. Köparen har rätt att häva köp- och försäljningsavtalet med portdoors.com nätbutik genom att meddela Säljaren skriftligen (via e-post, med angivande av önskad retur och dess ordernummer) senast inom 7 (sju) arbetsdagar dagar från leveransdatum. , förutom när avtalet gäller:
4.2.1. tillhandahållandet av audiovisuella verk och fonogram i alla video- eller ljudmedia, tillhandahållandet av datorprogram och köparen har brutit mot skyddet av förpackningen;
4.2.2. tillhandahållande av böcker, tidningar, tidskrifter eller andra tidskrifter;
4.2.3. leverans av kosmetika och parfymer, hygienartiklar;
4.2.4. utbud av underkläder.
4.3. Regler 4.2. Köparens rätt enligt punkt 1 ska utövas i enlighet med "Regler för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster genom kommunikation" som godkänts av Europeiska Unionen.
4.4. Regler 4.2. Köparen får utöva rätten enligt punkt 1 endast om varan inte har skadats eller dess utseende inte väsentligt har förändrats eller har använts.

5. Köparens skyldigheter

5.1. Köparen måste betala för varorna och acceptera dem i enlighet med dessa regler.
5.2. Köparen förbinder sig att inte vidarebefordra sina inloggningsuppgifter till tredje part. Om köparen förlorar inloggningsuppgifterna måste han omedelbart informera säljaren genom det kommunikationsmedel som anges i avsnittet "Kontakter".
5.3. Om uppgifterna som tillhandahålls av köparen i registreringsformuläret ändras måste han uppdatera dem omedelbart.
5.4. Genom att använda onlinebutiken portdoors.com förbinder sig köparen att följa dessa regler, andra villkor som uttryckligen anges i onlineshoppingcentret och att inte bryta mot EU:s lagstiftning.

6. Säljarens rättigheter

6.1. Om Köparen försöker äventyra nätbutikens stabilitet och säkerhet eller bryter mot dess skyldigheter, har Säljaren rätt att omedelbart och utan förvarning begränsa eller avbryta sin tillgång till nätbutiken portdoors.com eller, i undantagsfall, avbryta Köparens registrering.
6.2. Vid väsentliga omständigheter kan Säljaren tillfälligt eller permanent avsluta driften av nätbutiken utan att meddela Köparen i förväg.

6.3. Säljaren har rätt att annullera sin beställning utan att meddela Köparen i förväg, om Köparen har valt 8.2.1. betalar inte för varorna inom 3 (tre) arbetsdagar.

7. Säljarens skyldigheter

7.1. Säljaren förbinder sig att tillhandahålla Köparen de tjänster som tillhandahålls av nätbutiken portdoors.com under de villkor som anges i dessa Regler och nätbutiken.
7.2. Säljaren förbinder sig att respektera Köparens rätt till integritet av hans personliga information som anges i registreringsformuläret för onlinebutik, förutom vad som anges i Europeiska unionen och "Sekretesspolicyn".
7.3. Säljaren förbinder sig att leverera de varor som beställts av Köparen till den adress som anges av Köparen under de villkor som anges i punkt 9 i Reglerna.
7.4. Säljaren, som på grund av viktiga omständigheter inte kan leverera de beställda varorna till Köparen, förbinder sig att erbjuda de mest lika eller liknande varor. Om Köparen vägrar att acceptera en analog eller liknande produkt, förbinder sig Säljaren att inom 3 (tre) arbetsdagar återbetala inbetalda pengar till Köparen, om förskottsbetalning har skett.

8. Priser på varor, betalningsförfarande och villkor

8.1. Priserna på varorna i webbutiken och i den bildade beställningen anges i euro med moms.
8.2. Köparen betalar för varan på något av följande sätt:
8.2.1. Betalning via elektronisk bank "PAYSERA" är en förskottsbetalning med det elektroniska banksystem som används av Köparen. För att använda denna betalningsform måste köparen ha tecknat ett elektroniskt bankavtal med någon av de angivna bankerna. Genom att betala för varorna på detta sätt genererar köparen en betalning i det elektroniska banksystemet enligt sin betalda order. Köparen överför pengarna till kontot för portdoors.com onlinebutik i lämplig bank som han väljer. Ansvaret för datasäkerheten ligger i detta fall på respektive bank, eftersom alla penningtransaktioner sker i bankens elektroniska banksystem.
8.2.2. Genom direkt banköverföring.
8.3. I ovanstående fall, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 6.3. Säljarens rätt enligt punkten ska bildas först vid mottagande av betalning för varorna och leveranstiden för varorna ska börja löpa.

9. Leverans av varor

9.1. Vid beställning av varan förbinder sig köparen att ange varans leveransplats.
9.2. Köparen förbinder sig att själv ta emot varan. För det fall han inte själv kan ta emot varan och varan levereras till angiven adress och på grundval av andra uppgifter som Köparen har lämnat, har Köparen inte rätt att göra anspråk gentemot Säljaren avseende leverans av varorna. till fel enhet.
9.3. Varorna levereras av Säljaren eller dennes auktoriserade representant.
9.4. Säljaren förbinder sig att leverera varan till Köparen inom de villkor som anges i varubeskrivningarna. Dessa villkor gäller inte i de fall de erforderliga varorna inte finns på Säljarens lager och Köparen är informerad om bristen på de varor som beställts av honom. Köparen samtycker samtidigt till att leveransen av varor i undantagsfall kan försenas på grund av oförutsedda omständigheter utanför Säljarens kontroll. I detta fall förbinder sig Säljaren att omedelbart kontakta Köparen och samordna leveransen av varorna.
9.5. Säljaren ska i samtliga fall befrias från ansvar för brott mot leveransvillkoren för varan om varan inte levereras till köparen eller inte levereras i tid på grund av köparens fel eller på grund av omständigheter utöver köparens kontrollera. Köparkontroll.
9.6. Vid leverans av varorna ska Köparen kontrollera försändelsens skick tillsammans med Säljaren eller dennes behöriga ombud. När Köparen undertecknar fakturan (konossement) eller annat leverans-acceptansdokument för försändelsen anses det att försändelsen har levererats i gott skick. Om Köparen märker att den levererade sändningens förpackning är skadad (rynkig, våt eller på annat sätt skadad från utsidan) ska Köparen markera detta på sändningens faktura (konossement) eller annat leverans-acceptansdokument och i säljarens närvaro. eller hans ombud ska upprätta en rapport om överträdelsen av friformsförsändelsen. Underlåtenhet av Köparen att göra detta befriar Säljaren från ansvar gentemot Köparen för skada på varan, om sådan skada har uppkommit på grund av skada på förpackningen, som Köparen inte har märkt enligt ovanstående förfarande.
9.7 Köparen måste kontrollera varornas förpackning, kvantitet, kvalitet, utbud, fullständighet och fullständighet inom 14 (fjorton) dagar från det ögonblick då varorna levererades. Om köparen underlåter att uppfylla denna skyldighet inom den angivna fristen och inte framställer krav till säljaren, anses det att produktens förpackning är ändamålsenlig och att produktens kvantitet, kvalitet, utbud, fullständighet och montering överensstämmer med villkoren. fastställt av köparen. avtal.
9.8 Säljaren ansvarar inte för utebliven eller försenad leverans av de varor som beställts av Köparen, om detta berodde på tredje parts fel eller omständigheter utanför Säljarens kontroll och förutsebara omständigheter vid tidpunkten för köpekontraktets ingående. Om Säljaren inte kan leverera den beställda varan till Köparen på grund av väsentliga omständigheter, förbinder han sig att inom 14 (fjorton) arbetsdagar, om förskottsbetalning har erlagts, återbetala pengarna som betalats till Köparen och i samtliga fall att ångra ordningen.
9.9 Om Köparen som har valt att leverera Varan med bud vägrar att ta emot varorna av lämplig kvalitet och levereras i tid, ska köp- och försäljningsavtalet sägas upp, i vilket fall Köparen ska stå för kostnaderna för leverans och retur av varorna.
9.10 Säljarens varor levereras till utlandet av den tjänsteleverantör som används av Säljaren, leveranstid och leveranspris för varorna avtalas genom att köparen kontaktas separat.
9.11 Om köparen vägrar att ta emot den beställda varan eller leverans av varan till köparen är omöjlig på grund av köparens felaktiga adress eller adress där varan ska levereras vid beställning av varan, ska köparen hålla säljaren skadeslös för eventuella förluster relaterade till till kontraktet.
9.12 Preliminära leveranstider anges i e-butiken. Förhållandena kan variera beroende på faktorer relaterade till produktion eller transport.

10. Produktkvalitetsgaranti och utgångsdatum

10.1. Egenskaperna för varje produkt som säljs på portdoors.com anges generellt i produktbeskrivningen som medföljer varje produkt.
10.2. Säljaren ansvarar inte för att varorna i webbutiken eventuellt inte i sin färg, form eller andra parametrar motsvarar varornas faktiska storlek, form och färg på grund av egenskaperna hos monitorn som används av Köparen.
10.3. Säljaren ger en garanti för varornas kvalitet under en viss tidsperiod, vars specifika villkor och andra villkor anges i beskrivningarna av sådana varor.
10.4. För det fall att Säljaren inte lämnar kvalitetsgaranti för vissa typer av varor, ska den garanti som tillhandahålls av relevanta rättsakter gälla.
10.5. Säljaren tillhandahåller inte garantiunderhållstjänster för varorna, utan hänvisar köparen till garantiservicecentret i varje specifikt fall.
10.6. I de fall lagstiftningen anger en viss hållbarhet för specifika varor, förbinder sig Säljaren att sälja sådana varor till Köparen på ett sådant sätt att denne har en reell möjlighet att använda sådana varor före utgångsdatum.

11. Retur och byte av varor

11.1. Defekter i de sålda varorna ska elimineras, defekta varor ska ersättas och returneras i enlighet med retur- och utbytesreglerna som godkänts av Europeiska Unionen "On Approval of the Rules for Return and Exchange of Goods".
11.2. Att returnera varan/varorna 11.1. I de fall som anges i Reglerparagrafen ska Köparen fylla i returdokumentet, som bifogas de varor som Köparen beställt, och lämna in det tillsammans med den/de returnerade produkten/varorna.
11.3. 11.1. Köparen kan utöva rätten enligt reglerna inom 7 (sju) arbetsdagar från dagen för leverans av varorna till honom, och informera Säljaren om detta. 4.2. Det förfarande som föreskrivs i punkten i reglerna.
11.4. Vid retur av varan till köparen ska följande villkor vara uppfyllda:
11.4.1. de returnerade varorna måste vara i originalförpackningen;
11.4.2. varan måste vara oskadad av köparen;
11.4.3. produkten får inte ha förlorat sitt kommersiella utseende (oskadad etikett, avdragbar skyddsfilm etc.) (denna artikel gäller inte vid retur av en defekt produkt);
11.4.4. de returnerade varorna måste vara i samma konfiguration som mottagits av köparen;
11.4.5. när du returnerar produkten är det nödvändigt att visa upp köpdokumentet, garantikortet (om det har utfärdats)
11.4.6. kostnaden för att returnera returnerade eller ersättningsvaror bärs av köparen.
11.5. Säljaren har rätt att inte acceptera varorna som returneras av köparen om köparen inte följer proceduren för att returnera varorna som anges i denna artikel.
11.6. Retur och utbyte av varor ska utföras i enlighet med Europeiska unionens "Regler för retur och utbyte av varor" och "Regler för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster genom kontrakt".

11.7 Säljaren har rätt att inte återbetala belopp som betalats av köparen förrän varan har returnerats till säljaren eller tills köparen ger bevis på att varan har skickats till säljaren (beroende på vilket som inträffar först) och tills varan har skickats till säljaren. inspekteras.

12. Ansvar

12.1. Köparen är fullt ansvarig för att uppgifterna i registreringsformuläret är korrekta. Om Köparen inte tillhandahåller korrekta uppgifter i registreringsformuläret är Säljaren inte ansvarig för konsekvenserna.
12.2. Köparen är ansvarig för de åtgärder som vidtas med denna webbutik.
12.3. Köparen ansvarar för att överföra sina inloggningsuppgifter till tredje part. Om tjänsterna som tillhandahålls av portdoors.com används av en tredje part som har loggat in på nätbutiken med Köparens inloggningsuppgifter, anser Säljaren att denna person är Köparen.
12.4. Säljaren är befriad från allt ansvar i de fall skadan uppstår på grund av att köparen, trots rekommendationer från säljaren och dess skyldigheter, inte läst dessa regler, trots att han fått sådan möjlighet.
12.5. Om Säljarens online shoppingcenter innehåller länkar till webbplatser för andra företag, institutioner, organisationer eller individer, ansvarar Säljaren inte för den information eller aktiviteter som utförs där, underhåller, kontrollerar och representerar inte dessa företag och individer.
12.6. Vid skada ersätter den skyldige motparten den direkta skadan.

13. Marknadsföringsåtgärder som tillämpas av säljaren

13.1. Säljaren kan, efter eget gottfinnande, initiera olika kampanjer på onlineköpcentret portdoors.com.
13.2. Säljaren har rätt att ensidigt, utan separat meddelande, ändra villkoren för aktierna, samt genom att säga upp dem. Varje förändring eller upphävande av villkoren för aktierna är endast framåtblickande, dvs. från ögonblicket för deras uppträdande.

14. Utbyte av information

14.1. Säljaren ska skicka alla meddelanden till den e-postadress som anges i Köparens registreringsformulär.
14.2. Köparen ska skicka alla meddelanden och frågor med det kommunikationsmedel som anges i avsnittet "Kontakter" i Säljarens online shoppingcenter.

15. Slutbestämmelser

15.1. Dessa regler är upprättade i enlighet med EU-lagstiftningen.
15.2. Förhållanden som härrör från dessa regler regleras av EU:s lagar.
15.3. Alla tvister som uppstår till följd av tillämpningen av dessa regler ska lösas genom förhandling. I händelse av oenighet ska tvister lösas i enlighet med EU:s lagar.